Fame

Pray I Make P.A. Lyrics

Pray, pray, pray
I pray I make P.A.
I pray I make
I pray I make P.A.

Pray, pray, pray
I pray I make P.A.
I pray I make
I pray I make P.A.

Pray, pray, pray
I pray I make P.A.
I pray I make
I pray I make P.A.

Pray, pray
Pray, pray
Pray, pray
Pray, pray

I pray I make P.A.
I pray I make
I pray I make P.A.

Make P.A.

Similar Musicals

Saturday Night Fever

Saturday Night Fever

Dirty Dancing

Dirty Dancing

Billy Elliot

Billy Elliot